วันที่ ถึงวันที่
กราฟข้อมูลผู้รับริการห้องฉุกเฉินต่อเดือน
วันที่ 2023-12-08ถึง 2023-12-08
สัดส่วนการรับบริการห้องฉุกเฉิน
วันที่ 2023-12-08ถึง 2023-12-08
STROKE
ข้อมูล STROKE FAST TRACK
วันที่ 2023-12-08ถึง 2023-12-08
# # ผู้ป่วยที่ได้รับยา # #
เดือน รวม รพช ERพหล ward รวมได้ยา ไม่ได้ยา ได้ยาภายใน60นาที
STEMI
ข้อมูล STEMI FAST TRACK
วันที่ 2023-12-08ถึง 2023-12-08
# # ผู้ป่วยที่ได้รับยา # ผู้ป่วยที่ได้รับยาSK ผู้ป่วยที่ได้รับยาTNK #
เดือน รวม รพช ERพหล ward รวมได้ยา ไม่ได้ยา รพช พหลฯ รพช พหลฯ ได้ยาน้อยกว่า30นาที
สาเหตุของอุบัติเหตุที่มากที่สุด(ยกเว้นอุบัติเหตุจราจร)
วันที่ 2023-12-08ถึง 2023-12-08
ภาหนะที่เกิดอุบัติเหตุจราจรมากที่สุด
วันที่ 2023-12-08ถึง 2023-12-08
จุดที่เกิดอุบัติเหตุจราจรสูงสุดในระยะ1กิโลเมตร
วันที่ 2023-12-08ถึง 2023-12-08
จุดเผ้าระวังอุบัติเหตุจราจรที่เกิดในเขตเมืองกาญจนบุรี